Bij deze het antwoord van de gemeente

gemeente   Overbetuwe

Chris Colijn

ZETTEN

datum 07 februari 2001

uw kenmerk ons kenmerk RO/TK/VERK/07-02-01 -02

behandeld door I. Kuster doorkiesnummer 0481 - 362 300 bijlage(n) geen onderwerp Klacht verkeersdrempels Zetten

Geachte heer Colijn,

In antwoord op uw schrijven van vrijdag 26 januari 2001, schrijf ik u deze brief.

Door het Rijk zijn een aantal nota’s geschreven met als belangrijkste doel het bevorderen van de verkeersveiligheid en de taakstellingen, zoals die geformuleerd zijn in het Meer jaren programma Verkeersveiligheid (in 2000: 25% minder verkeersslachtoffers t.o.v. 1985) en in het Structuurschema Verkeer en Vervoer (in 2010: 50% minder verkeersdoden en 40% minder gewonden t.o.v. 1986). Om dit te kunnen realiseren is het Startprogramma Duurzaam Veilig in het leven geroepen en zijn er afspraken gemaakt tussen het Rijk en de gemeenten.

In het kader van Duurzaam Veilig dienen alle wegen gecategoriseerd te worden. Er wordt onderscheid gemaakt tussen stroomwegen, gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswegen. Na deze categorisering moeten de wegen conform de richtlijnen en normen ingericht worden. Dit is noodzakelijk om een uniformiteit te krijgen over alle wegen.

Zo is er door het voormalige college van de gemeente Valburg besloten dat de gehele kern van Zetten ingericht diende te worden als een verblijfsgebied (30km/h-zone). Om ook daadwerkelijk deze snelheid af te dwingen en zijn erop diverse locaties drempels geplaatst. Dit kan voor u misschien op vreemde plaatsen zijn echter er zijn voorschriften, zoals rechtstanden en afstanden, waardoor er op een bepaalde locatie een drempel is gerealiseerd. De locatie van de drempels is tijdens een bijeenkomst van de dorpsraad toegelicht en het plan heeft 6 weken ter inzage gelegen om zienswijze, dan wel bezwaren in te dienen.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geļnformeerd.

Met vriendelijke groeten

T.   Kuster