Valburg helpt Mărginimea Sibiului

                                                                    

JAARVERSLAG 2000

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Een reis door Transylvanie

  

                                   Overbetuwe helpt Mărginimea Sibiului

 


KORTE INHOUD

INLEIDING.. 3

Mărginimea Sibiului 3

De Stichting Valburg helpt Mărginimea Sibiului 4

Doelstellingen. 4

Terugblik. 5

Externe contacten. 6

CONTINUE STRUCTURELE ONTWIKKELING.. 7

Agro-eco-toerisme. 7

Onderwijs. 8

Vrouwenactiviteiten. 9

Werkbezoek plattelandsvrouwen. 9

Programma Gemeentelijke Samenwerking met Toetredingslanden. 10

De stage van de gemeentesecretarissen van Sălişte en Tilişca. 11

Infrastructuur. 13

Ontwikkeling van de landbouw.. 13

PROJECTEN.. 13

Landbouwprojecten. 13

Ondersteuning Gezondheidszorg. 14

Toiletgebouw school Sălişte. 14

Materiele ondersteuning. 15

FINANCIEEL OVERZICHT.. 15

Toelichting. 15

Balans. 16

DE TOEKOMST.. 17

De inbedding van de stichting. 17

Geplande activiteiten. 18

Het bestuur. 19

 


INLEIDING

 

Mărginimea Sibiului

 

            De streek Mărginimea Sibiului beslaat een oppervlakte van ca. 15 bij 25 km. Het is een schilderachtig gebied dat een deel van de noordflank van de Karpaten omvat: vanaf de hoogste toppen tot in de vlakte van TransylvaniŽ. Het landschap is gevarieerd: hooggebergte, naald- en loofbossen, alpenweiden, gras- en hooilanden, akkerbouw, fruitboomgaarden en wijngaarden, doorsneden door rivieren en beken. Zij bezit een rijke flora en fauna.

Voor en tussen de wereldoorlogen was Mărginimea Sibiului een welvarende streek. De economie was vooral gebaseerd op het schapenhoeden (in de bijzondere vorm van transhumance: de herders trekken over de grenzen heen met de schapen van de zomerweiden in de bergen naar de vlakten in de winter, terwijl de bevolking wel op een vaste plaats blijft wonen) en in het kader daarvan de wolverwerking m.b.v. waterkracht. Daarnaast ontwikkelden zich allerlei ambachten en fruit- en akkerbouw. Mărginimea Sibiului kende en kent een bloeiend cultureel leven en een geheel eigen folklore.

Na de oorlog werden onder het communistisch regime coŲperaties en staatsboerderijen gevestigd op het geconfisqueerde land van boeren. De economie ging sterk achteruit. Na 1989 hebben de boeren hun eigen land weer terug gekregen, maar de meeste zetten, door gebrek aan steun, het oude zelfvoorzieningsbedrijfje voort. Er ligt nu veel land braak en de opbrengsten zijn laag. Het platteland dreigt nu door de economische achteruitgang en de slechte infrastructuur leeg te lopen. In de laatste tien jaren heeft zich weer een markt voor wol ontwikkeld met daaraan verbonden wasserijen, ook voor van elders aangevoerde wol. Tevens is er een moeizame opleving van de kleine industrie, transportbedrijven, bouwactiviteiten, winkels en werkplaatsen. Daarnaast richt men de streek opnieuw in voor plattelandstoerisme en wordt folklore en cultuur nieuw leven ingeblazen.

De opeenvolgende periodes van de geschiedenis brachten elk hun eigen problemen mee voor Mărginimea Sibiului. Op dit moment herstelt de streek zich moeizaam van de gevolgen van jarenlange ďafbraakĒ onder het communistisch bewind. Infrastructuur en beleid dienen verregaand opnieuw opgezet te worden en daarbij zoveel mogelijk in een vorm die past bij de moderne tijd en bij een democratisch bestel. Problemen worden onder andere gevormd door werkeloosheid, een onaangepaste regelgeving op allerlei gebied (b.v. een kleuterleidster moet een universitaire vooropleiding hebben), slechte wegen, ongunstige materiŽle voorwaarden op de scholen, in de ziekenhuizen en in de landbouw. Specifieke problemen van Mărginimea Sibiului zijn ook nog de dreigende achteruitgang van het milieu bij verdere ontwikkeling van de wolindustrie en de zeer moeizame samenwerking van de verschillende dorpen binnen de streek.

 

 

De Stichting Valburg helpt Mărginimea Sibiului

 

Datum van oprichting: 7 september 1998        

 

Stichtingsbestuur

Voorzitter:                   Dhr. Dr. L.J. Pons

Penningmeester:           Mevr. H. van Aggelen

Secretaris:                    Dhr. J. Koene                                     tot        27 september 2000

                                   Mevr. Drs. A.A. van de Voorde          vanaf    27 september 2000

 

Homepage internet:                  http://go.to/overbetuwehelptms

Email-adressen:                       LJPons@zonnet.nl      

                                               lidavdv@hetnet.nl

 

Doelstellingen

 

De stichting Valburg helpt Mărginimea Sibiului heeft in de statuten een aantal doelstellingen in de vorm van activiteiten-clusters vastgelegd, te weten:

-                          Het leveren van educatieve bijdragen aan het onderwijs, alsmede aan het verbeteren van de materiŽle voorzieningen van de scholen (kleuterscholen, lagere scholen en middelbare scholen en waar nodig onderwijs aan volwassenen) in de streek Mărginimea Sibiului.

-                          De ontwikkeling van het eco-agro-toerisme in de streek Mărginimea Sibiului.

-                          De bevordering van de economische ontwikkeling in de streek middels concrete samenwerkingsactiviteiten.

-                          Het verbeteren van de infrastructuur; stimuleren van culturele en sportieve activiteiten en bevorderen van de bestaande vrouwenactiviteiten in het gebied.

 

De stichting streeft ernaar dergelijke activiteiten in samenhang op te zetten, zodat de verschillende resultaten elkaar faciliteren. B.v. de taalcursus, die is educatief van aard, maar wordt gegeven t.b.v. het ontvangen van toeristen.

De stichting werkt niet binnen een kader van een bepaalde maatschappelijke of levensbeschouwelijke grondslag. Zij streeft in de ruimste zin democratische waarden na en gaat uit van de Rechten van de Mens. Ook heeft de stichting bij haar activiteiten oog voor het milieu.

            Wezenlijk bij alle activiteiten is de samenwerking met de mensen in Mărginimea Sibiului zelf. Op organisatorisch niveau wordt samengewerkt met de gemeentelijke autoriteiten en de voor genoemde activiteiten relevante organisaties binnen de gemeenten. Ook wordt samengewerkt met in RoemeniŽ gevestigde organisaties en groeperingen, die bovengenoemde doelstellingen onderschrijven, w.o. de Roemeense zusterorganisatie. Daarnaast is er een groeiend aantal individuele contacten tussen participanten in wijdere zin, zowel in Nederland als in RoemeniŽ. (uit de kringen van scholen met scholen, gemeente-gemeenten, vrouwenwerk-idem) door de vele uitwisselingen. Hoewel de StVhMS waar nodig zeker materieel ondersteunt, is zij vooral gericht op uitwisseling van expertise en stimuleren van deskundigheid en particulier initiatief ter plaatse. Er wordt kritisch bekeken of de resp. activiteiten geen afhankelijkheid kweken. Ook wordt veelvuldig bezien hoe de resultaten ter plaatse uitwerken en wat het beste past bij de wensen en mogelijkheden van de inwoners van Mărginimea Sibiului.

Het feit dat sommige participanten van de Nederlandse stichting roots in RoemeniŽ hebben is daarbij uiteraard van onschatbare waarde. TaalbarriŤres zijn goed te overkomen en de toegang tot Roemeense organisaties is relatief gemakkelijk. Bovendien is een basaal begrip en respect voor de Roemeense cultuur hiermee in de stichting verankerd.

In iedere vergadering van de stichting zijn culturele aspecten en het werken conform de doelstelling nadrukkelijk aan de orde.

 

Terugblik

 

De activiteiten en samenwerking die de voorlopers van de StVhMS vormen dateren al van vele jaren her. Ze zijn ontstaan uit familie-en vriendschapsbanden van de oprichters van de stichting met mensen in RoemeniŽ. Er werd aanvankelijk vooral concrete materiŽle hulp geboden. Een grote donatie vormde de opbrengst van het opheffen van een school uit Venray. Een tweede lijn werd gevormd doordat in 1993 Zettense scholen een bedrag inzamelden ter ondersteuning van scholen in RoemeniŽ. De samenwerking met de eerste Roemeense scholen (in een andere streek) liep moeizaam. De Valburgse groep zocht contact met de Zettense scholen en sinds 1995 zijn gezamenlijk met succes verschillende projecten in Mărginimea Sibiului georganiseerd. In 1997 b.v. hielden de kinderen van de christelijke basisschool Lammerts van Bueren een sponsorloop. Langzamerhand werd zo een ruime kring van sympathisanten, participanten en donateurs gevormd. Als resultaat konden het Lyceum van Sălişte en de algemene school van Tilişca voorzien worden van modern sanitair. Ook in de resp. gemeentes in Mărginimea Sibiului werden positieve krachten gemobiliseerd en zijn structureel eigen bijdragen geleverd aan de verschillende projecten.

In 1998 werden de activiteiten in Valburg geformaliseerd met de oprichting van onderhavige stichting en werden de uitgangspunten statutair vastgelegd. De gemeente en met name ook de burgemeester van Valburg droeg de stichting een warm hart toe en zette zich regelmatig in om projecten te faciliteren. Er werden ondersteunende en oriŽnterende bezoeken afgelegd aan Mărginimea Sibiului, o.a. in het kader van de ďherdenking van 10 jaar Nederlandse hulp aan het district SibiuĒ. De vertegenwoordiger van de Europese commissie in Boekarest werd bezocht om actuele informatie te krijgen over de mogelijkheid van subsidiering van projecten. Met zakenlieden en gemeentebesturen werd onderhandeld om een project te financieren om de toegangsweg naar Amnaş te verbeteren, die in buitengewoon slechte toestand verkeerde. In Mărginimea Sibiului zelf werd in de dorpen Sălişte en Tilişca inmiddels een zusterstichting ďMărginimea Sibiului Ón desvoltare (= in ontwikkeling)Ē opgericht als aanspreekpunt voor de verschillende activiteiten. Een project voor de ontvangst van toeristen in Bed&Breakfast-faciliteiten kreeg vorm. De plattelandsvrouwen van Zetten, afd. tuinclub stuurden zaden naar de tuinclub van Sălişte en Tilişca. Onder leiding van de gemeentesecretaris van Tilişca werd met subsidie een klein etnografisch museum ingericht in het dorpshuis aldaar. Een eveneens opgerichte culturele vrouwengroep organiseerde een tentoonstelling van folklore en kunstnijverheid met verkoop. In 1998 werd ook de opzet voor een landbouwproject gemaakt, dat aan een aantal deskundigen en instanties werd voorgelegd.

Op dezelfde wijze werd een plan gemaakt om modern sanitair met stromend water te plaatsen in de Algemene School van Sălişte. Deze voorziening was vanwege weersomstandigheden, hygiŽne en opvoeding meer dan noodzakelijk.

Veel van de inspanningen van de stichting in 1999 waren erop gericht om substantiŽle bijdragen te verkrijgen voor dit project: actieve fondsenwerving en het verkrijgen van de nodige vergunningen voor werving. In september was een tweede sponsorloop van de kinderen van de Lammerts van Buerenschool een hoogtepunt van de geldinzameling.

Ook werd in dit jaar nagestreefd om tot een jumelage te komen van Valburg met de Roemeense gemeente, wat echter stil kwam te liggen vanwege de ontwikkelingen van de gemeente Valburg zelf in het licht van de gemeentelijke herindeling. Er viel op dit moment voor het gemeentebestuur geen wissel te trekken op de toekomst. Wel bleef men actief ondersteunen met advies, kennis en faciliteiten. In de hal van het Gemeentehuis werd een foto-expositie gehouden van projecten en resultaten van de stichting. Door de gemeente werd een aantal Roemeense gasten ontvangen, die ook de scholen bezochten.

In 1999 werd de eerste eco-agro-toeristische reis naar Mărginimea Sibiului georganiseerd en gemaakt. Hier werd via de lokale bladen in de Overbetuwe ruchtbaarheid aan gegeven. Onder de deelnemers waren mensen, die eerder belangstelling hadden getoond voor de stichting en geÔnteresseerd waren geraakt in de streek. Ook ging in 1999 een project van start om de gastvrouwen in Mărginimea Sibiului cursussen aan te bieden in de moderne vreemde talen, een project in samenwerking met de afdeling Midden-Betuwe van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen.

Na de oprichting van de stichting in 1998, werd in 1999 de stichtingsstructuur verder concreet uitgewerkt.

 

Externe contacten

 

De StVhMS sluit waar mogelijk aan bij bestaande organisaties en initiatieven. Bestuursleden van de StVhMS zijn vanaf het begin (1996) lid/mede-oprichters van de  Stichting ďOpťration Villages Roumains NederlandĒ (OVR-NL) geweest. De voorzitter van de StVhMS is nog steeds bestuurslid van deze overkoepelende stichting en tevens van de OVR-International vanaf 1989. In dit kader werd en wordt frequent met vergelijkbare stichtingen, met deskundigen en met de Roemeense ambassade overlegd. Ook wordt een bijdrage geleverd aan het periodiek van deze stichting, de ďCurierĒ. Door medewerking aan het OVR-International project ďReţea TuristicaĒ, slaagde de StVhMS er inmiddels in haar ďcontactdorpenĒ Sălişte en Tilişca in dit project een plaats te geven. Het project wil het ecotoerisme bevorderen. De dorpen aangesloten bij Reţea Turistica zijn o.a. ter plaatse te herkennen aan een wegbermbord aan de ingang van het dorp en kleinere borden bij de medewerkende huizen. Uiteraard is het werk-contact met de zustervereniging ďMărginimea Sibiului Ón desvoltareĒ intensief. Deze vereniging is zeer actief en gericht op nauwe samenwerking.

De stichting Deventer-RoemeniŽ, ook lid van de OVR-NL, is vooral actief in de stad Sibiu, de grootste stad bij Mărginimea Sibiului. Met deze stichting bestaat een geregeld contact, zodat we goed op de hoogte blijven van elkaars projecten en e.e.a. eventueel op elkaar kunnen afstemmen.

Met een stichting in Goirle, die regelmatig zendingen van goederen naar Sălişte verzorgt, worden van tijd tot tijd toezendingen gecombineerd. In het project voor de basisschool in Sălişte werd samengewerkt, omdat de StVhMS het sanitair moderniseerde, terwijl de stichting uit Goirle meubels en lesmateriaal genereerde. Verder is er contact met stichting ďBaratokĒuit Heteren.

Leden van de StVhMS bezochten in 2000 diverse bijeenkomsten in Nederland over hulp aan Oost Europa en RoemeniŽ en presenteerden zich met een stand op diverse manifestaties. Er werd een aantal studiedagen gevolgd van de Vereniging Nederlandse Gemeenten voor de eigen deskundigheidsbevordering. Desgevraagd werd ook van tijd tot tijd juist door leden van stichting advies en voorlichting gegeven aan derden, die een project in RoemeniŽ wilden uitvoeren.

Hoewel de stichting voortdurend samenwerking en coŲrdinatie met andere Nederlandse stichtingen, die een projecten in RoemeniŽ wilden uitvoeren nastreefde, werd juist ook in die contacten de eigen doelstelling verder uitgekristalliseerd.

 

CONTINUE STRUCTURELE ONTWIKKELING

 

Agro-eco-toerisme

 

De Bed&Breakfast-faciliteiten

 

In het jaar 2000 stelden in de dorpen Sălişte en Tilişca respectievelijk 12 en 9 gezinnen hun huizen beschikbaar voor de ontvangst van toeristen. Deze huizen zijn inmiddels ingericht als Bed&Breakfast-faciliteit en voldoen aan de kwaliteitscriteria. Zij beschikken nu dan ook over een officiŽle gecertificeerde erkenning. In de loop van 2000 werd nog 1 pension in Sălişte en 1 in Tilişca toegevoegd. Het laatste is gedeeltelijk bruikbaar en deels nog in aanbouw.

Op alle betreffende huizen is aangegeven dat zij behoren tot de ďReţea TuristicăĒ (netwerk toeristische dorpen van OVR-Int.)

            De StVhMS heeft ervoor gezorgd, dat er een informatiebord met een kaart en toeristische informatie geplaatst is voor het gemeentehuis van Sălişte. Dit bord is beschikbaar gesteld door Hoencoop, een bedrijf uit Dodewaard. De tekst op het bord is in drie talen gesteld: Roemeens, Nederlands en Frans (de belangrijkste vreemde taal in RoemeniŽ). In 2001 zal in Tilişca ook zoín bord worden geplaatst.  Aan de ingang van beide dorpen zijn bovendien borden geplaatst met de aanduiding dat het toeristische dorpen zijn.

            De twee dorpen zijn inmiddels opgenomen in de gids van de ďReţea Turistică Ē, in de Franse gids ďle Guide de RoutardĒ , in de ďGreen Holiday GuideĒ van de ECEAT (European Center for Eco-Agro-Tourism) en in het mapje ďIn het land van de Roemeense dorpen ď van OVR Nederland.

            Het toerisme ontwikkelt zich voorspoedig.

In 1999 werden 210 overnachtingen gemaakt in de aangesloten huizen.

In 2000 waren dat reeds 356 overnachtingen.

 

De reis naar Mărginimea Sibiului in 2000

           

            Er was een gevarieerd programma samengesteld voor een eco-agro-toeristische reis. Zowel omdat een aantal deelnemers aan de reis in 1999 opnieuw meewilde, als omdat de evaluatie van deze reis ook nieuwe ideeŽn opleverde, zag het programma er in 2000 weer anders uit. Eind augustus vond de reis plaats. De 23 deelnemers kwamen uit verschillende dorpen en provincies in Nederland. De weersomstandigheden waren zeer gunstig en het gehele programma kon uitgevoerd worden. Volgens de deelnemers was de reis zeer geslaagd.

 

Onderwijs

 

De taallessen

 

Er zijn talencursussen opgezet voor de Bed&Breakfast-gastvrouwen. Reeds in de eerste jaren waarin de toeristische activiteiten werden opgezet bleek n.l. dat er grote behoefte is aan kennis van Engels en Frans. Concreet was dit nodig om voldoende contact te leggen tussen gastvrouwen en hun gasten. Maar ook bij uitwisselingsbezoeken bleek het spreken van Engels of Frans door de Roemeense deelnemers uitermate bevorderlijk voor goed onderling begrip.

De in 1999 begonnen cursussen vreemde talen werden in 2000 met succes en onder veel belangstelling voortgezet. Er namen 46 vrouwen deel aan de diverse cursussen Engels en Frans voor resp. beginners en gevorderden. De docenten zijn Roemeense voortreksters van het project, die beschikken over een onderwijsbevoegdheid. Het opkomstpercentage voor de cursussen was zeer hoog en de vrouwen waren enthousiast over de relevante themaís waarop de taallessen zich richtten. Zaken als: boodschappen doen, familie, koken en tafel dekken, toerisme en bezoek en vervoer kwamen aan de orde. Er was ruimte voor conversatie en discussie in de betreffende talen. Volgens afspraak zenden de vrouwen een verslag naar Nederland na afloop van een cursusperiode. Uit het in 2000 ontvangen verslag sprak een groot enthousiasme. Er hebben zich alweer nieuwe belangstellenden hebben zich aangemeld voor een volgende cursus.

Tijdens de reis en de uitwisselingen bleek daadwerkelijk, dat de onderlinge verstaanbaarheid bij de contacten continu verbetert.

 

De scholen

 

Als project (zie onder projecten) is een toiletgebouw geconstrueerd voor de Algemene School van Sălişte. De kinderen van de Lammerts van Buerenschool uit Zetten droegen met een sponsorloop actief bij aan de geldinzameling. Dit ging gepaard met een voorlichting aan de schoolkinderen van de scholen in Zetten en Sălişte omtrent elkaars situatie. Zo werd  de onderlinge betrokkenheid gestimuleerd. De leerlingen werden in de gelegenheid gesteld met elkaar te corresponderen om deze betrokkenheid verder uit te bouwen. Uiteraard speelden de leerkrachten een centrale rol in de uitwisseling. Tijdens een werkbezoek van een aantal vrouwen uit Mărginimea Sibiului in het kader van de vrouwenactiviteiten, hadden de participerende onderwijzeressen de gelegenheid om zich te oriŽnteren op het Nederlandse onderwijssysteem. Zij waren o.a. te gast op de Lammerts van Buerenschool.

 

Vrouwenactiviteiten

 

De StVhMS en haar Roemeense zusterorganisatie hebben o.a. het werk met vrouwen als een van de achtergestelde en minder begunstigde maatschappelijke groepen in Mărginimea Sibiului op het programma staan. De meeste vrouwen zijn huisvrouw, maar ook diegenen die gestudeerd hebben en/of werken hebben beperkte mogelijkheden en weinig maatschappelijke contacten. De StVhMS hoopt dat het stimuleren van het eco-agro-toerisme in de streek en daaraan verwante activiteiten tegelijkertijd de ontwikkeling en emancipatie van de vrouwen zal bevorderen. Veel vrouwen in de gemeenten Sălişte en Tilişca hadden reeds profijt van het volgen van bovengenoemde talencursussen. De plaatselijke organisatie en uitvoering lag in handen van een daartoe opgericht ďComitť onderwijs voor vrouwenĒ.

Min of meer in het verlengde daarvan organiseerden de vrouwen ook enkele andere gezamenlijke activiteiten: ze leerden de dorpsjeugd folkloristische dansen en muziek; ze hielden zang-en dansdemonstraties en zamelden geld in voor kerstcadeautjes voor de kinderen van een kindertehuis in Sibiu. Verder werden er plannen gemaakt voor modernisering van huizen en tuinen, voorlichting over gezond voedsel en de bereiding ervan, begeleiding van kleuters en schoolkinderen en voor verdere uitbreiding van het toerisme.

            De Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen, afdeling Midden Betuwe ondersteunde de activiteiten van deze groep vrouwen. Via de reizen naar RoemeniŽ en bezoeken vanuit RoemeniŽ werden de contacten nog verder uitgebreid. Zo namen de Roemeense vrouwen kennis van de functie die een dergelijke Bond in het huidige tijdsgewricht kan hebben. Reeds vůůr de tweede wereldoorlog was er ook in de dorpen van Mărginimea Sibiului een actieve vereniging van plattelandsvrouwen, maar deze is door het communistisch regime verboden en vervangen door een andere afgedwongen organisatie. Na de omwenteling was door het isolement zoveel kennis en ervaring verloren gegaan, dat er aanvankelijk niets meer van de grond kwam. De contacten met de Nederlandse vrouwen was echter dermate stimulerend, dat de vrouwen in de Mărginimea Sibiului gemotiveerd werden om zich nu ook op een dergelijke wijze te organiseren.

 

Werkbezoek plattelandsvrouwen

 

Na gezamenlijke besprekingen en plannen maken nodigde de StVhMS in oktober 2000 een drietal vrouwen van bovengenoemde groep uit om zich hier in Nederland op de hoogte te stellen van een aantal voor hen relevante onderwerpen. Deze onderwerpen waren:

            de bond van plattelandsvrouwen in Nederland

            de ontwikkelingen op het Nederlandse platteland, de landbouw en het ondernemersschap

            het onderwijs in Nederland

            het agro-eco-toerisme alhier en de streekorganisaties.

            De vrouwen, die nog nooit in het buitenland waren geweest, deden een ongelooflijke hoeveelheid nieuwe indrukken op. Met niet aflatende energie en enthousiasme namen ze deel aan alle programma-onderdelen.

De vrouwen werden vooral ondergebracht bij leden van de Bond van Plattelandsvrouwen. Ze woonden een speciale vergadering bij van afdeling Midden-Betuwe, waarbij Roemeense en Nederlandse sprekers het woord voerden. Tijdens het programma werd verder een bezoek gebracht aan de afdeling Zuid-Holand-Zuid van de Bond. Hier kreeg men voorlichting over de organisatorische kanten van de Bond, de structuur en over mogelijkheden en moeilijkheden bij het opzetten en in stand houden van een Bond. Ook de COS, centrum voor internationale samenwerking, kwam aan de orde. Er werden afspraken gemaakt over toekomstige samenwerking en gemeenschappelijke betrokkenheid.

            Er werden aan aantal boerenbedrijven bezocht, die tevens een productielijn opgezet hebben. De grootte van de bedrijven liep sterk uiteen. Zeer interessant vonden de vrouwen de manier waarop eigen kaas-specialiteiten en andere zuivelproducten aan ďhuisĒ verkocht werden; Geheel nieuw voor hen was een geitenboerderij met kaasmakerij en kassen, die wordt gebruikt als ďzorgboerderijĒ: een groep geestelijk gehandicapten vindt er een aantrekkelijke dagvulling en draagt bij aan de productie. De verschillende gastvrouwen en Ėheren gaven uitleg en beantwoordden vele vragen. Verder werd de landbouwuniversiteit van Wageningen bezocht en het landschap (verschillende soorten polders) bekeken en wat oude stadjes. Tot slot was er overleg en discussie met een aantal afzonderlijke deskundigen. Met een landbouwdeskundige van Agritim werd de opzet van het landbouwproject vanuit de StVhMS besproken. Met een agrarisch socioloog werd kennis uitgewisseld over het gebruik van proefvelden (proefboerderijen) en over voorlichting. Met een landbouwvoorlichter op het gebied van agrotoerisme is gesproken over het stimuleren van eco-agro-toerisme ter plaatse. Een van de Roemeense vrouwen is landbouwingenieur van beroep en zij schreef een verslag over deze programma-onderdelen voor de vrouwen in RoemeniŽ, waarvan wij een exemplaar mochten ontvangen.

             Er werden verschillende eenvoudige plattelands-toeristische objecten bezocht, zoals een recreatieterrein, een kampeerterrein en verschillende Bed&Breakfast-faciliteiten, zoals men die naar Nederlandse maatstaven heeft opgezet. Op verzoek werden ook meubelboulevards en tuincentra bezocht om zich te kunnen oriŽnteren op West-Europese betaalbare moderne woninginrichting voor gasthuizen en om ideeŽn op te doen voor tuinarchitectuur.

In het kader van de onderwijsoriŽntatie waren de vrouwen zowel op een basisschool als op een middelbare school te gast. Ze werden in de gelegenheid gesteld om met kinderen te praten en lessen te volgen. Wat hen met name trof was, dat het klimaat in de scholen relatief weinig autoritair en prestatiegericht was. Ze benoemden dit als ďontdekkend, onderzoekendĒ onderwijs, met de docenten in een gids-functie. Een van de vrouwen, van beroep docente Engels, gaf een aantal ďproeflessenĒ op de middelbare school. Zowel bij de scholen als bij de nabespreking werden verschillen en overeenkomsten tussen Roemeense en Nederlandse scholen besproken. Er vonden interessante discussies plaats over voor-en nadelen van de resp. onderwijssystemen.

Dit alles werd ook weer verwerkt tot een verslag voor de vrouwengroep.

            Uit de verslagen, die de vrouwen van hun bezoek maakten, blijkt dat zij veel bruikbare informatie hebben verzameld, waarmee zij in RoemeniŽ direct aan de slag konden gaan.

 

Programma Gemeentelijke Samenwerking met Toetredingslanden

 

Door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het ministerie van Buitenlandse zaken werd in november 2000 een interessant programma georganiseerd voor ambtenaren van Roemeense gemeenten, die met Nederlandse gemeenten geassocieerd zijn. Het programma heet: Gemeentelijke Samenwerking met Toetredingslanden (GST). De samenwerking richt zich op landen, die toe willen treden tot de Europese Unie, zoals ook RoemeniŽ. De Nederlandse partner van de Europese gemeente of instantie, kan via dit programma de Roemeense partner helpen ďop europees niveau te gaan functionerenĒ door kennisoverdracht en bestuurlijke versterking aan te bieden. De eerste stap van elk project is het versterken van het lokale bestuur en de lokale democratie van Roemeense gemeenten.

Deze doelstelling sluit geheel aan bij het samenwerkingsverband van de StVhMS.

De Roemeense gemeenten Sălişte en Tilişca stonden dan ook zeer positief t.a.v. de mogelijkheden, die het GST-programma bood en bied. De (vrouwelijke) gemeentesecretarissen van beide gemeenten opteerden voor deelname. In overleg met de gemeente Valburg en de VNG bleek participatie daadwerkelijk mogelijk. Er was weliswaar (nog) geen geformaliseerde jumelage en de gemeente kon relatief weinig investeren, omdat juist tijdens de programmaperiode de verkiezingen voor de gemeentelijke herindeling plaatsvonden, maar er werd een volwaardig alternatief gevonden.

De gemeente Valburg toonde zich bereid de gasten te ontvangen, informatie te verstrekken en alle voorkomende vragen te beantwoorden. Burgemeester en ambtenaren investeerden daarin een werkdag. Alle begeleiding en het opzetten en uitvoeren van het programma werd dan echter gedaan door de bestuursleden van de StVhMS. Een andere belangrijke participant was het ďRecreatieschap OverbetuweĒ ter ontwikkeling van het regionale plattelandstoerisme, voorheen een gemeentelijke instantie, sinds kort een geprivatiseerde onderneming. Zij bood toegang tot alle projecten met begeleiding van experts. De Deventerse stichting, die ook aan het GST-programma deelnam, bood aan twee van de dagen als gastheer te functioneren voor het stage- onderdeel ďgemeente en provincieĒ. Uiteindelijk concipieerde de StVhMS een programma, dat voldeed aan de kwalitatieve eisen van het GST-programma en werd dan ook toegelaten tot het programma. De gemeente Valburg tekende als formele partner het contract voor het programma en de bijbehorende subsidie.

 

De stage van de gemeentesecretarissen van Sălişte en Tilişca

 

            Het GST-programma had het karakter van een intensieve stage met leergangen,

MMTP (Municipal Management Training Programmes) voor plattelands en regionale ontwikkeling geheten. De deelnemers moesten in de twee weken, die het programma duurde een projectvoorstel maken n.a.v. het geleerde. Dit project moest op de laatste dag aan alle deelnemers, begeleiders en een forum van deskundigen gepresenteerd worden.

De begeleiding door de VNG was zeer degelijk. Al voor de daadwerkelijke stage waren er voorlichtingsbijeenkomsten, ook voor de Nederlandse begeleiders.

De eerste stage/cursus-week vond plaats in Den Haag en was georganiseerd door de VNG. Daar werden colleges gegeven over het opzetten van een project en konden de deelnemers begeleiding krijgen bij het maken van een opzet. Er waren sprekers met onderwerpen als: de vereniging van Nederlandse gemeenten, Internationaal Partnerschap, de Europese Unie, plattelandsontwikkeling en de structuren waarmee Nederland wordt bestuurd (regering). Het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij werd bezocht, evenals dat van VROM en het EU-informatiecentrum. De laatste dag van de week werd besteed aan gemeentelijk management en integriteit van ambtenaren.

Gewapend met het lesmateriaal van de eerste week en een voorlopige opzet voor een project, kwamen beide gemeentesecretarissen in de Betuwe aan, waar hen een zo mogelijk nog zwaarder programma wachtte. Zelfs het weekend werd besteed aan cultuur en het verkennen van de streek, met in de avond contacten met belangstellenden.

De dag, dat de gemeente Valburg werd bezocht, was erg leerzaam, vooral ook door de bijzondere ontwikkelingen en de verkiezingen. De burgemeester gaf een grondige voorlichting over de gemeenteraad en de administratieve opzet, de relatie tot de provincie, de gemeentelijke herindeling, de plannen voor de regio, incl. de geschiedenis van de Betuwelijn en het MTC. Alle ambtenaren waren zeer gastvrij en gaven bereidwillig informatie over hun werk, zodat het voor de deelneemsters goed mogelijk was het bestuurlijk systeem van gemeenten in Nederland en RoemeniŽ te vergelijken. De voorzitter van de  (in de Overbetuwe) nieuwe partij Groen Links, gaf voor de participanten zeer interessante informatie over partijsysteem en verkiezingen in Nederland. Ook de Bond van Plattelandsvrouwen gaf acte de prťsence.

In het gezamenlijk programma met Deventer werd de plattelandsontwikkeling en de rol van de provincie daarin duidelijk gemaakt op het Overijsselse provinciehuis in Zwolle. Ontwikkelingen, en problemen bij die ontwikkelingen, werden ook hier helder en open aan de orde gesteld. De samenwerking van de Hanzesteden aan de IJssel om het toerisme te bevorderen was een ander onderdeel van het programma. Hier was veel materiaal beschikbaar en konden ook projecten ter plaatse bezichtigd worden. De discussies  waren geanimeerd en zo diepgaand, dat het een groot voordeel bleek om vanuit de stichting over een native speaking tolk te kunnen beschikken. De tweede dag in Deventer werd nog dieper ingegaan op de planvorming in het buitengebied, waarbij het dorpje Okkenbroek als voorbeeld werd gesteld. Bij een bezoek ter plaatse kwamen allerlei belanghebbenden aan het woord. Dit gaf veel stof tot nadenken. Boerderijen en het dorp zelf werden bezichtigd.

In de Overbetuwe werd een uitgebreid programma gepresenteerd door het ďrecreatieschap OverbetuweĒ. De medewerkers van deze organisatie hadden al ervaring met een samenwerkings-ontwikkelings-programma in het Oostblok. Door hen was een zorgvuldige selectie gemaakt van allerlei soorten objecten, die toerisme-natuur en agricultuur combineren. Deze werden bezocht en ter plaatse toegelicht door beheerders. De deelnemers konden allerlei feitelijke informatie verzamelen over de opzet, het succes, de moeilijkheden, de prijzen, enz. Ze konden ook kennis nemen van de essentie van de coŲrdinatie, zoals het recreatieschap die uitvoert. Duidelijk werd hoe met veel energie en doorzettingsvermogen, de verschillende beheerders met elkaar in gesprek werden gebracht en activiteiten werden afgestemd. Bezocht werden: een recreatiecentrum (met camping, trekkershutten, Bed&Breakfast-faciliteiten, activiteitencentrum en kinderboerderij);

een horecagelegenheid; een recreatieplas met o.a. golfbaan, een ďgroeneĒ boerderijcamping en een natuurgebied met manege, dat een groene bufferfunctie vervult tussen stedelijke kernen.

Op het gemeentehuis van Heteren werd een toelichting gegeven op theorie en praktijk van de plattelandsvernieuwing, de daaraan verbonden werkgroep en het opzetten van fiets-en wandelroutes. De expertise van het recreatieschap bleek zeer bruikbaar om ideeŽn voor de ontwikkeling van het eco-agro-toerisme in de Mărginimea Sibiului te ontwikkelen.

            Het uiteindelijk projectvoorstel,dat in Den Haag werd gepresenteerd, bevatte een structurele opzet voor de ontwikkeling van het eco-agro-toerisme in Mărginimea Sibiului. Concrete acties om dit toerisme te bevorderen, maar ook om het milieubewustzijn bij inwoners en hun kinderen (via de scholen) te vergroten. Een centraal issue was het feit dat de bergdorpen met  de meeste wolverwerking het water dreigen te vervuilen. Dit zou ten koste gaan van het milieu en het toerisme. Het project is dan ook gericht op samenwerking en bewustwording t.a.v. dit feit in de streek zelf.

            Bij terugkomt in RoemeniŽ brachten de gemeentesecretarissen rapport uit aan de gemeentebesturen en aan de Vereniging Mărginimea Sibiului Ón desvoltare. Ook wij ontvingen een schriftelijk rapport. Inmiddels hebben de gemeentebesturen van Sălişte en Tilişca een overeenkomst getekend met Eco-tour Sibiu voor samenwerking op toeristisch gebied. Subsidie voor het project ďPromoting agro-eco-tourism needs clear streamsĒ wordt aangevraagd. De StVhMS en haar zusterorganisatie in Mărginimea Sibiului willen dit samen uitvoeren. Daartoe zal contact worden gelegd met diverse experts en met de Stichting in Deventer die in een ander deel van de Mărginimea Sibiului een dergelijk project wil uitvoeren (zie verder onder ďToekomstĒ).

 

Infrastructuur

 

Er is al jarenlang voortdurend overleg over de verbetering van de wegen in Mărginimea Sibiului. Dit overleg richt zich o.a. op het vinden van manieren om geld voor deze verbetering te genereren. Voor Europese subsidies zijn helaas geen mogelijkheden, omdat daarbij een (te) hoge eigen bijdrage wordt geŽist. In 2000 zijn echter fondsen toegezegd voor het verbeteren van de weg van Sălişte naar Sibiel door het ďAgenţia  Rom‚nă de DezvoltareĒ (= Roemeens Agentschap voor Ontwikkeling). Voor de verbetering van de weg tussen Sălişte en Amnaş is ondanks veel activiteiten in- en contacten met de instanties in Boekarest nog geen toestemming verkregen. In RoemeniŽ is een gedetailleerde en goed gedocumenteerde aanvraag/begroting gemaakt. De inspanningen t.b.v. deze aanvraag zullen zeker worden voortgezet. Goede toegangswegen zijn n.l. een onontbeerlijk onderdeel van de ontwikkeling van de streek.

 

Ontwikkeling van de landbouw

 

Wij achten de verbetering van de landbouw (akkerbouw, tuinbouw, veeteelt, verwerking van landbouwproducten) van het grootste belang voor de ontwikkeling van het platteland.

Voor een effectieve hulp in Mărginimea Sibiului  trachten wij zowel door contacten met de Landbouwvoorlichtingsdienst van het district Sibiu als door contacten met diverse instanties in Nederland de nodige kennis en ervaring te verzamelen. Het is niet simpel om in de bestaande structuren in RoemeniŽ ontwikkelingen in de landbouw te bevorderen, maar een ďbottom-upĒ start met projecten die worden gedragen door enthousiaste individuen ter plaatse lijkt op dit moment de beste kansen te bieden. Doordat de voorzitter van de StVhMS hoogleraar bodemkunde was aan de landbouwuniversiteit van Wageningen, is er een relevant Nederlands netwerk beschikbaar. In RoemeniŽ stelt men deze expertise zeer op prijs en legt men regelmatig  projecten aan de stichting voor. In dit kader werd in 2000 aan een tweetal projecten gewerkt (zie onder) een derde zal binnenkort van start gaan (zie ďToekomstĒ).

           

PROJECTEN

 

Landbouwprojecten

 

Joint-venture boomkwekerij

 

            Reeds voor 2000 was er contact met tuinbouwingenieur RosÁa, die ooit voor een grote staatsboomkwekerij werkte. Hij was vanuit Mărginimea Sibiului geÔnteresseerd in het opzetten van een joint-venture met een Nederlands bedrijf. Op onze uitnodiging bracht RosÁa met vrouw en zoon in februari 2000 een bezoek van ruim een week aan Nederland. Samen met hen werden diverse bedrijven bezocht op het gebied van tuinbouw, akkerbouw, boomkwekerij en bloementeelt. T.b.v. een joint-venture-project werden verschillende oriŽnterende besprekingen gevoerd. Uiteindelijk viel de keus op het opzetten van een boomkwekerij, omdat de heer RosÁa  daarvoor over zowel de affiniteit als over bruikbare kennis beschikt. Boomkwekerijproducten van goede kwaliteit zijn in RoemeniŽ bruikbaar en gewild. Ook zijn er exportmogelijkheden en tot slot is er de optie van goedkope voorteelt voor Nederlandse kwekers. Een boomkweker in Opheusden bleek bereid om samen te werken en een proefcollectie van 1000 jonge onderstammen in te brengen als eerste aanloop voor het project. De bedoeling is dat RosÁa in 2001 in elk seizoen, dus vier maal, een week stage komt lopen in Opheusden, om kennis op te doen over de hier toegepaste kweekmethoden. Subsidie voor de stage is aangevraagd bij de Bond voor Boomkwekers in Nederland. De StVhMS zal overnachtingen en maaltijden verschaffen.

Omdat de familie RosÁa ook zelf producten verbouwt, die men via catering wil gaan afzetten, oriŽnteerde mevrouw RosÁa zich tijdens het verblijf in Nederland op het gebied van catering, waarin zij zich nu in RoemeniŽ met succes specialiseert.

 

Opzetten Landbouwbedrijf

 

            De Landbouwvoorlichtingsdienst van Sibiu bood de stichting een landbouwbedrijf aan. Dit betreft een vroeger proefstation voor het testen van landbouwvariŽteiten, een voormalig staatsbedrijf. Het is een bedrijf van 50 ha. groot. Hun vraag was, of we een Nederlandse boer zouden kunnen interesseren, die dit bedrijf verder zou kunnen ontwikkelen. Inmiddels zijn een aantal mogelijkheden op een rijtje gezet en is geadverteerd. Er is nog geen definitieve bestemming gevonden, maar de pogingen zullen worden voortgezet. Binnenkort zullen naar verwachting ook de verwaarloosde wijngaarden van Amnaş door de staatsboerderij worden afgestoten. Wij zullen hierbij eventueel hulp bieden.

                       

Ondersteuning Gezondheidszorg

 

            Via onze stichting werd geld bijeengebracht voor een uiterst noodzakelijke hartoperatie voor Mevr. Cristina Verban in Boekarest. (Deze hulpvraag bereikte ons via een KLM-brief aan OVR-NL). Bij een bezoek aan Mevr. Verban bleek, dat zij na de operatie zeer goed is hersteld. Ze heeft zich inmiddels in enkele maanden tijd van een zeer magere, bleke patiŽnt  tot een gezonde flink aangesterkte vrouw ontwikkeld. Een grote gift van 2000 dollars werd geschonken door het bouw-en informatiecentrum Knooppunt Bemmel. Er werden ook 3 apparaten voor keelkankerpatiŽnten aangeschaft voor het ziekenhuis in Sibiu, afdeling Oncologie. Eťn apparaatje werd reeds met succes geplaatst bij Dhr. Vasile Lal, herder uit Tilişca.

            Voor de polikliniek van Sălişte en Tilişca ter beschikking gestelde medicijnen werden afgeleverd en ook een kindertehuis in Sibiu ontving geneesmiddelen.

            De zoon van de familie RosÁa, bijna afgestudeerd in de medicijnen in RoemeniŽ, liep in de herfst van 2000 stage in ziekenhuizen in Wageningen en Rotterdam. Dit werd ondersteund door de Rotary Club van Wageningen.

 

Toiletgebouw school Sălişte

 

            Nadat in voorgaande jaren de Algemene School van Tilişca en het Lyceum van Sălişte zijn voorzien van modern sanitair, is in 2000 een modern toiletgebouw aangelegd voor de Algemene School van Sălişte. Het betreft een school met 470 leerlingen, 227 van 6 t/m 10 jaar en 243 van 10 t/m 14 jaar. Het gebouw, de lokalen en de meubels zijn erg oud, maar worden goed onderhouden. De lokalen worden b.v om de twee jaar geschilderd. Het aparte toiletgebouwtje verkeerde echter in erbarmelijke staat: geen stromend water, verwarming of deuren; slechte hygiŽne.

Het had uiteraard heel wat voeten in aarde om van fondsenwerving tot bouwplannen en aanbesteding te komen en vervolgens tot een bruikbaar en bevredigend eindresultaat. Er waren veel contacten nodig met de mensen ter plaatse en ook is vanuit Nederland een bezoek gebracht aan de bouwplaats om de voortgang van het werk mogelijk te maken.

In juni 2000 is begonnen met de bouw. Door enige tegenslag werd de geplande opleveringsdatum van 1 september (het begin van het nieuwe schooljaar) niet gehaald, maar op 11 september vond er wel een voorlopige oplevering plaats. 9 oktober 2000 werd  het gebouw geheel volgens de bouwplannen opgeleverd. Er staat nu een prachtig gebouw, dat voldoet aan alle maatstaven van zorg en hygiŽne. Het gebouw is voorzien van verwarming en stromend water, 9 toiletcabines voor meisjes, 4 cabines voor jongens en 5 urinoirs en 2 cabines voor de leerkrachten. Alles is fraai grijs en wit betegeld. Bij alle cabines werden wastafels aangelegd en er is een aparte kamer voor schoonmaakmiddelen en gereedschappen. Ook zijn er twee grote verwarmingskachels geplaatst. De gemeente heeft toegezegd het gebouw goed te zullen onderhouden en de school van brandstof te zullen (blijven) voorzien.Ook bij dit project hebben plaatselijke participanten naar vermogen bijgedragen.

De gebruikers zijn heel blij met hun nieuwe voorziening.

 

Materiele ondersteuning

 

Er werd in 2000 een aantal malen concrete humanitaire hulp geboden in schrijnende situaties. Goede gebruikte kleding werd ingezameld en in samenwerking met de stichting Goirle verzonden. Er wordt nog steeds kleding ingezameld, maar ook vragen en krijgen we regelmatig andere voor de mensen in de streek belangrijke hulpmiddelen, zoals: naaimachines, computers, papier en schriften voor de scholen. Er wordt voor het transport steeds samengewerkt met Goirle i.v.m. de hoge kosten van eigen transport en de in Goirle bestaande relaties voor deze activiteiten.

Plannen om te komen tot transporteren van goede gebruikte fietsen voor het opzetten van een fietsenmakerij bleken moeilijker te realiseren dan was aangenomen. De politie Elst had aangegeven, dat de stichting een beroep kon doen op aldaar niet afgehaalde fietsen. Dit bleek echter aanmerkelijk meer kosten met zich mee te brengen dan verwacht.

In een noodgeval droegen we bij  aan de huur voor een gezin dat door tijdelijke werkeloosheid in ernstige problemen kwam.

 

FINANCIEEL OVERZICHT

 

Toelichting

 

Begin 2000 werden de financiŽn van de StVhMS gecontroleerd door een kascommissie en door het bestuur goedgekeurd.

De inkomsten in het jaar 2000 bestonden uit giften van particulieren, subsidies van de charitatieve instellingen ďWilde GanzenĒ van de IKON en van het ďKPAĒ-programma  (Kleine Plaatselijke Activiteiten) van de NCDO (Nationale Commissie internationale samenwerking en Duurzame Ontwikkeling), gemeentesubsidie, opbrengsten van de sponsorloop van de Lammerts van Buerenschool, bijdrage van de RABO-bank, de ACSI, bouw-en informatiecentrum Knooppunt Bemmel en een donatie vanuit de opheffing van een volksdansgroep.

 

Balans

 

Saldo Rekening Courant   fl 2.288,07
Saldo Spaarekening fl 9.562,43
Saldo Kas fl 21,70
Stichting Wilde Ganzen fl 6.250,02
K.P.A. fl 13.235,00
Subsidie gemeente fl 500,00
Gift Volksdansclub Randwijk fl 3.763,89
Donatie voor les fl 500,00
Donatie voor hartpatient fl 1.525,00
Donatie Hefti (DM 100) fl 112,00
Donatie voor transportkosten fl 100,00
Donatie A.C.S.I. stim. Toerisme fl 250,00
Donaties Cult. Reis fl 215,60
Diverse vrijwillige bijdragen fl 660,75
Opbrengst Oranjemarkt fl 294,25
Opbrengst diverse verkopen fl 120,00
Opbrengst Cult. Reis RoemeniŽ fl 3.589,07
Rente bankrekening fl 303,64
Uitgave keelkankerpatienten 3 pers fl 1.486,99
Bezoek Roemeense plattelandsvrouwen fl 1.574,20
Steun Roemeens gezin fl 200,00
Drukwerk fl 70,00
Bankkosten fl 266,39
Diverse porto fl 19,50
K. van Koophandel contr fl 64,99
Afscheidscadeau fl 25,15
Lesgeld RoemeniŽ Frans en Engels fl 1.916,44
Toiletgebouw school Sălişte fl 27.201,30
Saldo Rendementsrekening fl 269,70
Saldo Rekening Courant fl 9.591,34
Saldo Kas                     fl 605,42
========== ============
fl 43.291,42 fl 43.291,42

DE TOEKOMST

 

De inbedding van de stichting

 

Jumelage

 

Na de gemeentelijke herindeling, waarbij de gemeente Valburg werd samengevoegd met gemeenten Elst en Heteren, is de samenstelling van het college van B & W volledig veranderd. Voor de stichting betekent dat, dat waardevolle positieve contacten verdwenen zijn. Het betekent echter ook, dat er nu een nieuwe continuÔteit ontstaat. Het is dus zaak om de stichting opnieuw bekendheid te geven in contacten met de gemeente. Voorlichting over wat we doen en zijn is een eerste stap. Met de nieuwe burgemeester zal besproken worden hoe de contacten met gemeente en VNG tot op heden verlopen zijn. Eveneens zal de weg om te komen tot een jumelage voorgelegd worden. Bij de uitwisseling van ervaring tussen steden met een stedenband, blijkt n.l. dat een jumelage grote (ook financiŽle) voordelen oplevert. Daarbij komt dat zowel in Heteren (stichting Baratok) als in Elst (de Rotary) groepen contacten met RoemeniŽ onderhouden en daar projecten doen.

 

Samenwerking met Deventer

 

            Al enige jaren is het contact met de stichting Deventer-RoemeniŽ plezierig en nuttig. Beide stichtingen werken in dezelfde streek en de werkwijze en doelstellingen sluiten heel nauw op elkaar aan. Eind 2000 is afgesproken de mogelijkheden tot verdergaande samenwerking te onderzoeken. Begin 2001 zijn de eerste gesprekken daartoe gepland.

 

De contacten in RoemeniŽ

 

Tot op dit moment heeft de StVhMS binnen Mărginimea Sibiului voornamelijk de samenwerking opgezet met de gemeenten Sălişte en Tilişca en de onderhorige dorpen. Het is de bedoeling om het aantal dorpen waarmee de stichting bemoeienis heeft uit te breiden met gebruikmaking van de inmiddels opgedane ervaring.

Gedacht wordt enerzijds aan het verbeteren van de onderwijsvoorzieningen van dorpen als Rod (gemeente Tilişca) op vergelijkbare wijze als op de scholen van Sălişte en Tilişca is gebeurd. Hier is al een klein beginbedrag voor gereserveerd.

 Anderzijds is het noodzakelijk om bij een grootschalig project als ďPromoting agro-eco-tourism needs clear streamsĒ andere gemeenten te betrekken, die invloed hebben op de situatie die we willen verbeteren. Met name de gemeenten waar wol wordt verwerkt en die daarmee het water vervuilen, dienen mee te werken als de stroomafwaarts gelegen gemeenten  Tilişca en Sălişte het milieu willen aanpakken.

Recent hebben de gemeenten Sălişte en Tilişca een overeenkomst ondertekend met Eco-tour Sibiu voor samenwerking op toeristisch gebied.

 

 

 

 

 

 

Geplande activiteiten

 

Het GST-project

 

            Uit het GST-programma is zowel de Roemeense als de Nederlandse deelnemers gebleken, hoe belangrijk het is om de ontwikkeling van het eco-agro-toerisme gestructureerd en gecoŲrdineerd aan te pakken. In het kader van een driejarig project, zou een flinke vooruitgang te boeken zijn in de ontwikkeling. Met een goed projectplan is hier ook een Europese subsidie (MATRA) voor te verkrijgen. Een bundeling van expertise van experts uit verschillende hoeken, uit Nederland en RoemeniŽ is een van de peilers van het plan. Het ontwikkelen en uitvoeren van dit plan, zal een van de hoofdactiviteiten voor 2001 zijn.

 

Het toerisme

 

            Voor augustus 2001 is weer een unieke eco-reis gepland met een programma vol Roemeense cultuur en natuur, waarbij de Nederlandse gasten worden ondergebracht bij gastgezinnen in Sălişte en Tilişca.Het blijft van belang om de voorlichting en informatie t.b.v. toerisme uit te breiden. Voor 2001 zijn nieuwe folders gepland en een overzichtsbord voor Tilişca.

 

De landbouwprojecten

 

            De gaande projecten zullen in 2000 worden voortgezet. Er wordt ook een nieuw project voorbereid. Samen met een groep geÔnteresseerden, o.a. van de stichting Deventer-RoemeniŽ zal een project opgezet worden t.b.v. de boeren in het dorp Veştem, gelegen in Mărginimea Sibiului. Verschillende boeren hebben belangstelling voor een project. De eerste besprekingen zijn inmiddels gevoerd en het ziet er positief uit.

 

Werkgelegenheid

 

Ook blijven we uitzien naar mogelijkheden om werkgelegenheid bieden aan individuen in de streek bij het opzetten van activiteiten in landbouw of toerisme. Een idee voor een ondersteunend project is b.v. het opzetten van een fietsenwerkplaats. Er kan in de streek worden gefietst en het kunnen repareren van fietsen zou zowel het vervoer van de inwoners van de streek kunnen vergemakkelijken als een inbreng in het toerisme kunnen leveren (fietsverhuur/tochten). Ook is er in Sălişte is een terrein met boomgaard en provisorische bebouwing, dat wellicht in te richten zou zijn als kampeerterrein met informatiecentrum. Leden van de StVhMS zullen bij komende bezoeken dergelijke objecten bekijken en ter plaatse overleggen. Stages in Nederland voor Roemeense participanten blijken tot nu toe nuttig en haalbaar.

 

Het bestuur

 

In het huidige bestuur is voldoende expertise aanwezig w.b. kennis van de lokale situatie in RoemeniŽ, van de landbouw c.q. bodemgesteldheid, van financiŽn en van beleid en projecten. Er is echter nog behoefte aan uitbreiding van het bestuur met adviseurs voor speciale onderwerpen, zoals het toerisme, het onderwijs of specifieke landbouwprojecten.

 

 

Reacties en opmerkingen op dit jaarverslag zijn welkom bij het bestuur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________

Secr. Lida van de Voorde, Veldstraat 14                                        Bankrek. No. 13 39 69 223 Rabobank t.n.v.

6671 BX Zetten, tel.: 0488-420139                                                    Penn.mr. Hermina van Aggelen, Julianaplein 3

                                                                                                              6671 CA Zetten, tel.: 0488-451251

Voorz. Leendert Pons, Nieboerplein 5

6671 ZJ, Zetten, tel.: 0488-451887

 

ingeschreven bij KvK en Fabr. voor Centr. Gelderland onder no. 10044701