Geldinzameling acties TC "Geldinzameling akties"

De twee grootste acties in 2004 waren de vreemd-geld actie en de honing verkoop.

Beide waren een doorslaand succes.

De in december aangekochte 250 potjes Roemeense acaciahoning, speciaal gekocht als actie voor de Oost Europabeurs in Deventer, waren medio 2004 uitverkocht. Besloten werd deze actie te herhalen. Van de 200 hierna ingekochte potten werden er in 2004 mede dank zij de Oranjemarkt en vooral de Kerstmarkt in Hemmen 140 verkocht, samen goed voor €1000. De vanaf de invoering van de euro gestarte inzameling van in onbruik geraakt binnen- en buitenlands geld werd in 2004 voortgezet. Dit resulteerde in een totale opbrengst van

€ 2921. Omdat nog steeds, alhoewel in mindere mate, er geld binnen komt verwachten we in 2005 toch nog ongeveer € 300 aan het totaal bedrag toe te kunnen voegen.

Verder waren er een aantal schenkingen en werden nog wat andere dingen verkocht.

De VNG financierde het toerismeproject, met name het onderzoek dat in 2004 werd afgerond.

 

Starters-subsidies TC "Starters-subsidies"

Ook in 2004 zijn vanuit Salişte, Tilişca en Raşinari aanvragen ingediend voor starters-projecten. Uit een fonds, ingesteld door onze stichting en een stichting in Deventer, de gemeente Deventer en enige andere rechtspersonen, werden subsidies tot 1500 Euro toegekend aan het opzetten van nieuwe initiatieven, die na een startfase zichzelf verder in stand moeten houden. Naar Salişte ging een subsidie om het toerismebureau self-supporting te maken. Verschillende dorpen kregen een bedrag voor het opzetten van jeugdraden. Verder werd er jeugdwerk opgezet (computers, folklore en sport) in Tilişca en Raşinari. In het kader van het milieu werd een plan gehonoreerd om de steeneik te herplanten in Mărginimea Sibiului. Ook voor de hele streek was er een kleine subsidie om het kaas-en ţuicafestival nieuw leven in te blazen. Vergeleken met eerdere jaren waren de fonds-aanvragen in 2004 van een goed niveau en van betekenis voor de gehele streek. Er werd meer samengewerkt en de jeugd werd bij de projecten betrokken: twee duidelijke pluspunten.

 

Humanitaire projecten TC "Humanitaire projecten"

In 2004 zijn er door de stichting nieuwe toiletten geplaatst in het gemeenschapshuis van Raşinari, dat wordt gebruikt voor het jeugdwerk en voor dorpsbijeenkomsten. De toiletten daar waren in erbarmelijke staat. De foto’s van voor de verbouw spreken boekdelen: een gat in de grond, geen verlichting, geen water, kortom hygiënisch en pedagogisch een aanfluiting.. Inmiddels staat er een compleet toiletblok, dat voldoet aan moderne maatstaven. Voor deze renovatie, die €2670 bedroeg, is subsidie toegezegd  door de NCDO. Dit bedrag zal worden uitbetaald in 2005.

Ook is door de Stichting een deel van het schoolgeld betaald voor een kind uit een gezin, dat dit zelf niet kan betalen.

 

Landbouwprojecten TC "Landbouwprojecten"

Het succesvolle project, waarbij een Nederlandse en een Roemeense boomkweker een joint-venture, hebben gesloten kan als afgerond beschouwd worden. Zonder enige bemoeienis van de stichting is de firma bezig met uitbreiding en nieuwe initiatieven, zoals het tuincentrum.

De machinering in Vestem, waarbij boeren samen doen met een aantal landbouwmachines behoeft juist langdurige en regelmatige ondersteuning. Die ondersteuning wordt, behalve door de landbouwgroep in Nederland ook door een deskundige in Roemenie zelf gedaan. Er ligt nu een plan voor het creëren van grotere percelen akkerland.

Beide projecten hebben uiteindelijk een goede juridische basis gekregen, wat heel ingewikkeld is gebleken. De stichting hoopt deze verworven kennis te benutten b.v. door haar door te geven aan andere samenwerkingsverbanden.

 

Toerisme projecten

De lessen Frans en Engels voor pensionhouders werden ook in 2005 weer gegeven en zelfs uitgebreid met andere dorpen.

In februari bezocht een groep van 12 Roemeense partners de Oost-Europabeurs, waar zij een stand hadden en actief deel namen aan lezingen en workshops. De daaropvolgende week namen zij deel aan een verdere oriëntatie op het toerisme in Nederland.

Aangezien de delegatie was samengesteld uit mensen, die in het dagelijks werk volop met toerisme te maken hebben op allerlei manieren (van pensionhouder tot beleidsmaker) was er een heel zinvol programma te maken. De regionale samenwerking op het gebied van recreatie werd uiteengezet door de Recreatiemaatschappij Rivierengebied; verder werd door hen concreet ingegaan op het uitzetten van wandelroutes en werd materiaal en een route ter plaatse bekeken. De kaasboerderij en het creatieve programma van het “Klaphek”/de beeldentuin werden bezichtigd en toegelicht in het kader van hun recreatieve functie. Verder het landgoed Hemmen en de woon-werkboerderij voor gehandicapten. Op het gemeentehuis volgde een presentatie van het eind 2003 in Roemenie verrichte onderzoek naar toeristisch potentieel en knelpunten voor het toerisme met daarna een discussie met betrokkenen. De algehele conclusie luidde, dat verdere kennisuitwisseling op een concreet niveau, b.v. met het uitzetten van wandelroutes, bijzonder nuttig zou zijn.

Ook formuleerde de delegatie een aantal werkpunten voor de toekomst, zoals de bezinning op de manier waarop men de streek onder de aandacht wil brengen en welke aspecten karakteristiek zijn voor het toerisme in Mărginimea Sibiului.

Uit dit werkbezoek is een nieuw toerismeproject voortgekomen.

De recreatiemaatschappij Rivierengebied gaat een team uit de toerismebranche ondersteunen om een netwerk van wandelroutes in en om de dorpen van Mărginimea Sibiului op te zetten.

Een tweede toerismeproject van de stichting is het opzetten van fietsverhuur en –reparatie in de dorpen. De bedoeling is dat er kennis en materialen vanuit Nederland worden aangeboden.

Op deze manier zouden een aantal mensen wat werk kunnen krijgen en kunnen naast wandelroutes ook fietsroutes uitgezet gaan worden.

Helaas ging de traditionele jaarlijkse rondreis door te weinig deelnemers niet door. Dit heeft ons niet weerhouden voor het jaar 2005 weer  een reis te plannen en de vooruitzichten  hiervoor zijn zeer optimistisch.

 

De stichting TC "De stichting" \f C \l "1"

In de loop van 2004 is, vanwege het rooster van aftreden, gezocht naar nieuwe bestuursleden.

De bedoeling is, dat de oude bestuursleden in de stichting projecten blijven doen.

Het is in de huidige periode niet eenvoudig om enthousiaste vrijwilligers aan te trekken, die voldoende tijd te besteden hebben, maar inmiddels gaan begin 2005 het secretariaat en het voorzitterschap in nieuwe handen over. De stichting is heel blij met de nieuwe inbreng van mensen met een geheel eigen expertise.

Nadia Pons, één van de oprichters van de Stichting, rondde in 2004 haar advieswerkzaamheden af. Zij heeft veel voor de Stichting betekend.

Het bestuur bestond per 31-12-2004 uit:

L.J. Pons                                 voorzitter

H. van Aggelen                        penningmeester

A.A. van de Voorde                secretaris

J. Stolp                                    adviseur landbouw

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Financieel overzicht 2004

 

Rendementsrekening  1.1.2004                   129.08

Rekening cour. 1.1.2004                            2404.13

Kas  1.1.2004                                               723.52

Verkopen honing                                        1005.80

Donaties                                                       884.54

Diverse verkopen                                         157.50

Oud geld                                                     1394.42

Gem.Over Bet.                                              586.84

Kruisposten                                                 2340.00

Kasverschil                                                        9.93

Bijdrage Baratok                                                                        100.00

Bankkosten                                                                                   98.92

Kruisposten                                                                               2340.00

Voorlichtingskosten                                                                    130.00

Contr.Bijdr.                                                                                   71.68

Rasinari toiletgeb.                                                                     2670.00

Fr.Eng.les                                                                                     550.00

Bijdr.projectfonds Deventer                                                        600.00

Schoolgeld Anisoara                                                                   400.00

Aankoop honing                                                                          325.00

Nieuwsbrief                                                                                   10.00

Portokosten                                                                                      7.80

Jaarverg.                                                                                           8.25

  

  

Rendementsrek.                                                                           129.08

Kas31.12-2004                                                                           1049.05

Rek.courant                                                                                1145,98

                                 -------------------------------------------------------------

                                                                  9.635.76                   9.635.76